I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup živnostníka Stanislav Barát, Kozmonautov 620/2, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 33713103, DIČ 1031653722,  zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nitra pod č. 403-10989 (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci")

2. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby s tým súvisiace (ďalej len „Reklamácie“).

 

II. Podmienky a postup pri reklamáciách

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného v internetovom obchode www.prohibicia.sk

2. Reklamáciu si spotrebiteľ môže uplatniť osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

3. Kupujúci je povinný reklamovať vadu výrobku včas.

4. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť reklamovaný výrobok a doložiť všetky potrebné doklady ku reklamácii.

5. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

  1. výmenou výrobku,
  2. vrátením kúpnej ceny,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  4. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
  5. jej odôvodnené zamietnutie.

6. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

  1. kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
  2. predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
  3. komu je reklamácia adresovaná,
  4. dátum podania reklamácie,
  5. podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

7. V prípade vrátenia tovaru, musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe (dobe spotreby) a nesmie mať poškodený originálny obal

8. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 5. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

 

III. Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek reklamácie, informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.8.2019.

 

IV. Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tovar skladom odosielame do 24hTovar skladom odosielame do 24h

Osobný odber na predajni v NitreOsobný odber na predajni v Nitre

Doručenie na výdajné miesta Zásielkovne/PacketaDoručenie aj do Zásielkovne/Packeta

Výhradne kvalitný slovenský alkoholVýhradne kvalitný slovenský alkohol

Adresa

Novozámocká 67

Nitra - Horné Krškany

Zobraziť na mape

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok

9:00 - 17:00

Kontaktujte nás

+421 904 670 076

info@prohibicia.sk

prohibicia.sk - unikátne destiláty pre náročných

prohibicia

Ak chcete pokračovať, musíte potvrdiť svoj vek.

Máte viac ako 18 rokov?

Ľutujeme ale obsah stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.